Rok Duszpasterski 2017/2018


Hasło Roku Duszpasterskiego 2017/2018 brzmi:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)

 

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)
Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. tj. 03. grudnia wszedł w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Będzie on realizowany w trzech latach, by rozwinąć tematykę sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.
Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają.
W tym kontekście zauważa się znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.
Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.

Zasadniczym zadaniem realizacji Programu duszpasterskiego w roku 2017/2018 będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów poprzez: 
– skutki bierzmowania z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej,
– potrzeba budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary,
– troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa,
– odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej,
– zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa,
– ściślejsze zjednoczenie z Chrystusem,
– odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

więcej… o dwuletnim programie duszpasterskim na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski