Rada parafialna

 

3 czerwca 2012 roku została wybrana rada parafialna Ośrodka Duszpasterskiego w Staniątkach.

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Opinie wyrażane przez członków Rady na posiedzeniach są bardzo pomocne w kierowaniu parafii. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, rekolekcje.

Skład rady parafialnej:
1. NOWAK Wojciech
2. CIASTOŃ Jadwiga
3. BAJDA Monika
4. GUZY Janusz
5. CZAJKOWSKI Grzegorz
6. KARCZ Irena
7. CZUCHRAJ Andrzej
8. WAŚ Dariusz
9. PYRZ Antoni
10. WDANIEC Jan
11. JASONEK Andrzej
12. CHOJNACKI Wojciech